ติดต่อกองทุนพัฒนานิสิต

คุณธีรดา รุจิกัณหะ
โทร.02-942-8273 สายภายใน : 1815
ห้อง 1-105 (การเงิน)
E-mail : fedutdr@ku.ac.th

คุณทิพวรรณ กลิ่นประยงค์
โทร.02-942-8265 สายภายใน : 1875
ห้องศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
E-mail : fedutpk@ku.ac.th