นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษารายชื่อนิสิตที่ได้รับทุน ประจำปี 2557 (มีจำนวน 2 ราย)
1. นายอัฐชัย แซ่ขวย สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ได้รับเงินทุนจำนวน 13,000 บ.
2. น.ส.พิมลวรรณ สินบุญมี สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา ได้รับเงินทุนจำนวน 13,000 บ.
รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุน ประจำปี 2556 (มีจำนวน 2 ราย)
1. น.ส.อทิตยา เฮ่งเซ็ง สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้รับเงินทุนจำนวน 10,000 บ.
2. น.ส.อภิญญา บุญปลูก สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา ได้รับเงินทุนจำนวน 11,600 บ. (เนื่องจากนิสิตมีความประพฤติดี และมีจิตสาธารณะ จึงมีผู้อุปการคุณโดยไม่ประสงค์ออกนาม เดือนละ 2,000 บ. เป็นเวลา 5 เดือน จนกว่านิสิตจะสำเร็จการศึกษา)
รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุน ประจำปี 2555 (มีจำนวน 2 ราย)
1. น.ส.จารุวรรณ เตียบไธสง สาขาวิชาสุขศึกษา ได้รับเงินทุนจำนวน 10,000 บ.
2. นายวัชระ อนันต์ สาขาวิชาพลศึกษา ได้รับเงินทุนจำนวน 10,000 บ.