ภาพบรรยากาศการรับทุนสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559