ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประเภทเสริมสร้างรายได้ (ทุนทำงาน)

ประกาศคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประเภทเสริมสร้างรายได้ (ทุนทำงาน) ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีมอบทุนการศึกษา

ทุนสนับสนุนการศึกษาประเภทเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 (Online) วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 9:00 – 10:00 น.

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประเภทเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนดังกล่าว ดังนี้

ประกาศรายชื่อนิสิตเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนประเภทเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพุธที่ 11 และวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุน SIM Internet Package

ประกาศคณะอนุแรรมการกองทุนพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนทุนซิม Internet Package ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีมอบทุนประเภทที่ 6 “คิดดี…ครูดี ศรีศึกษาศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 1)

เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 คณะศึกษาศาสตร์ จัดพิธีมอบทุนประเภทที่ 6 “คิดดี…ครูดี ศรีศึกษาศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 1) นิสิตจำนวน ๙ คน ที่เรียนดี มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์…

ประกาศนิสิตที่ได้รับทุน Covid-19 รอบที่ 2

ประกาศคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนช่วยเหลือนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2563